Zpracování dat

Pojem zpracování dat zahrnuje v kontextu průmyslových výrobních technologií širokou oblast nejrůznějších aplikací s mnoha průniky a nejednoznačnými vertikálními a horizontálními hranicemi. Do této oblasti spadají například dnes tak populární MES, IMS a CMMS, systémy určené především pro sledování a plánování výrobních toků, dokumentaci a bilancování výroby či systémy pro podporu údržby.

Firma ExPS s.r.o. nabízí v této oblasti individuálně koncipovaná řešení pro malé a střední výrobní jednotky a podniky. Na základě prvotních konzultací naši inženýři zpracují návrh technického řešení, který je dále v úzké spolupráci se zákazníkem rozvíjen, aby ve výsledku splnil veškerá očekávání koncových uživatelů.

Samostatným segmentem produktů na pomezí IMS, v nichž má firma ExPS s.r.o. silné odborné zázemí, je nasazení inteligentních systémů pro sběr a analýzu dat. Současné moderní řídicí systému generují obrovské množství dat. V takto získaných datech je mnohdy skryt velký potenciál pro další optimalizaci regulačních pochodů, identifikaci poruch, pochopení procesu nebo stabilizaci výroby s bohatými ekonomickými přínosy. Měřená data však sama osobě nejsou nositelem informací v jednoduše čitelné podobě a mnohdy i pro zkušeného technologa není jednoduché takové informace z dat získat, a to především pokud je hledaný vzorec dán kombinací různých měřených veličin (vícerozměrná analýza).

Naše zkušenost ukazuje, že pro úspěšnou analýzu dat je nejdůležitější prvotní, koncepční fáze projektu. V této fázi je nutné definovat cíle analýzy, na jejichž základě musí být vybrána vhodná data, forma zpracování a agregace dat a vhodná analyzační metoda.

Uvedený postup, nejčastěji označovaný jako Data mining (Dolování dat), slouží především pro získávání informací, reprodukovatelných vzorců a pravidel v datech obsažených. Takto získané informace mohou být následně použity přímo pro optimalizaci procesu, nebo převedeny do formy Knowledge-based systémů (Znalostních systémů) pro podporu rozhodování operátorů v reálném čase nebo přímé akční zásahy v uzavřené smyčce.

Na naše služby, ať již na úrovni konzultací či realizace, se můžete spolehnout především v oblastech:

   •  Monitorování strojů a zařízení s cílem předcházet závažným poruchám a následným prostojům
   •  Monitorování chemických a biotechnologických procesů se zaměřením na vývoj procesu a odchylky od žádaných        parametrů a trendů
   •  SW senzory pro odhad neměřitelných veličin z veličin měřených, nebo stanovení SW kredibility senzorů integrovaných        v důležitých regulačních obvodech.
   •  Dynamická simulace procesů, založená na zjednodušených modelech zařízení a aparátů.